Skip to content

Zakonodaja

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

Ta zakon ureja varstvo ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja pred naravnim in drugimi nesrečami.

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (dopolnilo)

 

Zakon o gasilstvu

Novembra 2005 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o gasilstvu, ki obsega: – Zakon o gasilstvu – ZGas (Uradni list RS, št. 71/93 z dne 30. 12. 1993), – Carinski zakon – CZ (Uradni list RS, št. 1/95 z dne 10. 1. 1995), – Zakon o spremembi CZ.

 

Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč

Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, stran 2413.

 

Statut GZS

 

Pravilnik o odlikovanju GZS

S tem pravilnikom se dolo ajo vrste, oblike, pogoji, kriteriji, na in podeljevanja in nošenja priznanj in odlikovanj v gasilskih organizacijah.

 

Posebna pravila GS prostovoljnih gasilcev

Čistopis Posebnih pravil gasilske službe prostovoljnih gasilcev, ki so bila sprejeta 23.10.2010 na seji plenuma GZS in so začela veljati 21.12.2010.

sfy39587p00